Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

W celu dokonania odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez Katowickie Wodociągi S.A. klient powinien złożyć następujące dokumenty:

  • warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez Katowickie Wodociągi S.A.
  • projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego opracowany przez uprawnionego projektanta i uzgodniony przez Katowickie Wodociągi S.A.
  • rysunki powykonawcze na podkładach geodezyjnych wykonane przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby miasta,
  • karty inwentaryzacyjne zasuw, hydrantów, w przypadku przyłącza sieci wodociągowej lub nowych studni kanalizacyjnych, w przypadku przyłącza sieci kanalizacyjnej
  • współrzędne punktów trasy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w układzie cyfrowym,
  • atest rur oraz armatury, w przypadku przyłącza sieci wodociągowej lub studni kanalizacyjnych, w przypadku przyłącza sieci kanalizacyjnej.

Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej