Akty prawne

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / Akty prawne

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym miedzy innymi:

Nazwa aktu prawnego

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Dz. U. z 2017r., poz. 328

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

 

Dz. U. z 2017r., poz. 2180

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

 

Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dz. U. z 2018r., poz. 472

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Dz. U. z 2015r., poz. 1989

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

 

Dz. U. z 2017r., poz. 519 t. j.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Dz. U z 2017r. poz. 2501

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

 

Dz. U. z 2017r., poz. 1566

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz. U. z 2014r., Nr 1800

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Dz. U. z 2004r., Nr 180 poz. 1867

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

Dz. U. z 2017r., poz. 1332 t.j.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t. j.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Dz. U. z 2017r., poz. 2285

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 

Dz. U. z 2012r., poz. 462

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Dz. U. z 2017r., poz. 1289 t. j.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

 

Dz. U. z 2002r., Nr 188,poz. 1576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

 

Dz. U. z 2015r., poz. 2117

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017r

 

Dz. U. z 2017r., poz. 969

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

 

Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

 

Dz. U. z 2017r., poz. 2502