WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-wiertnicza
Drukuj grafikę : tak / nie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wiertnicza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89
Nr KRS 0000270143, NIP  634-012-53-82, REGON 270544972

ogłaszają trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Wiertniczej.

W skład nieruchomości wchodzi:

W studium zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem Uc2 - obszar wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych.

Na terenie działki posadowiona jest: komora wodomierzowa KAT51,  podziemna sieć wodociągowa o średnicy 150mm i długości 29,6m, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 i długości 77,2m, a także projektowana jest do wykonania podziemna sieć wodociągowa o średnicy 160mm i długości 28,6m. Dla powyższych urządzeń wod-kan wymagane jest ustanowienie nieodpłatnej służebności na rzecz Katowickich Wodociągów S.A.

W budynku hydroforni jest wbudowana stacja transformatorowa należąca do firmy Tauron Dystrybucja S.A., i zajmuje ona pomieszczenie o powierzchni użytkowej 23,2 m2 . Obecnie pod sygnaturą II Ns 128/22/GB2 przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód prowadzone jest z wniosku Tauron Dystrybucja S.A. postępowanie o zasiedzenie służebności przesyłu dla powyższej stacji transformatorowej  wraz z liniami kablowymi.  

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 295 000,00 zł                           

Wadium: 29 500,00 zł

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracji i Zaopatrzenia  tel. 32 788 26 08 / 32 788 26 05

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg - sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul Wiertniczej”, do dnia: 09.03.2023 r. do godziny 10:30 w siedzibie Sprzedającego: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice - Biuro Obsługi Klienta, Dział Zamówień Publicznych lub drogą pocztową. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

 1. datę i miejsce sporządzenia,
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON, NIP,
 3. oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców),
 2. przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 228, a w przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 393 kodeksu spółek handlowych,
 3. kopię lub potwierdzenie przelewu wadium,
 4. wskazanie nr rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
 5. oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. http://www.wodociagi.katowice.pl w zakładce: o nas / aktualności / sprzedaż majątku spółki
  https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/sprzedaz-majatku-spolki,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postepowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach  ul. Obrońców Westerplatte 89,  I piętro sala konferencyjna B w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 11:15. W razie stwierdzenia, iż kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, sprzedający przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w terminie przez siebie wskazanym.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto bankowe Katowickich Wodociągów S.A.:

ING Bank Śląski S.A. O/Regionalny Katowice nr 95 1050 1214 1000 0007 0005 3994

do dnia 08.03.2023 r., z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony -  sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul Wiertniczej”. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.

Sprzedający odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium lub wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana przez sprzedającego formie.

Wpłacone wadium:

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) wynikającej z przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

do góry