WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/pierwsza-regulacja-rzeki-rawy
Drukuj grafikę : tak / nie

Pierwsza regulacja rzeki Rawy

Od 1895 roku do lat siedemdziesiątych XX wieku zlewnia rzeki podlegała wpływom eksploatacji górniczej. Wydobycie węgla w jej rejonie prowadziło 14 Kopalń Węgla Kamiennego - „Nowy Wirek”, „Barbara Chorzów”, „Polska”, „Prezydent”, „Śląsk-Matylda”, „Paweł”, „Kleofas”, „Gottwald”, „Katowice”, „Siemianowice”, „Wujek”, „Staszic”, „Wieczorek” i „Mysłowice”. W wyniku eksploatacji górniczej teren w rejonie centrum Katowic uległ obniżeniu. Wraz z nim obniżyło się dno koryta rzeki Rawy w jej środkowym odcinku. Stwarzało to poważne zagrożenie powodziowe i epidemiologiczne. Te przesłanki zadecydowały o konieczności regulacji rzeki Rawy i zapewnienia prawidłowego spływu wód.

Pierwszy projekt regulacji fragmentów rzeki Rawy pochodzi z roku 1863. W roku 1903 powstał pierwszy projekt obejmujący regulację całej rzeki Rawy. Ze względu na przyjęte w nim błędne założenia nie mógł być realizowany. Kolejny projekt obejmujący odcinek od ujścia Rawy do Brynicy pochodzi z roku 1907. W 1913 roku na podstawie ustawy wydanej przez władze pruskie do prowadzenia prac związanych z regulacją rzeki Rawy powołano „Związek Rawa”. W roku kolejnym został opracowany i zatwierdzony przez władze pruskie projekt regulacji rzeki obejmujący całą jej zlewnię. Realizację tego projektu uniemożliwił wybuch I wojny światowej. Ponownie temat regulacji rzeki Rawy został podjęty przez „Związek Rawa” w 1925 roku. 13 lipca 1926 roku od strony ujścia rzeki Rawy do Brynicy przystąpiono do regulacji Rawy. W latach 1928 - 1929 na rzece, na granicy miast Chorzów i Katowice, zbudowano oczyszczalnię rzeczną „Klimzowiec”, która dziś już nie istnieje. Pierwsza regulacja rzeki Rawy wraz z dopływami była prowadzona do roku 1938.

do góry