WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/budowa-przylaczy-wod-kan
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa przyłączy wod.-kan.

Instrukcja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. w formie pisemnej wniosek nr SBO/SDS/002 pn. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę, o którym mowa wyżej, jednakże złożony wniosek musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.).

SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: , bądź poprzez iBOK, ePUAP.

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

We wniosku zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) Klient obligatoryjnie uzupełnia następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.
 1. Lokalizację nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym jego adres i nr działki ewidencyjnej, na której się znajduje.
 1. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu, tzn. Klient określa czy będzie to budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej czy inny typ zabudowy. W przypadku innej zabudowy szczegółowo precyzuje przeznaczenie i sposób wykorzystania danego obiektu.

Definicje powyższych rodzajów zabudowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065):

 1. budynek mieszkalny jednorodzinny - jeden budynek jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
 2. zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
 1. Dobowe zapotrzebowanie na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych z uwzględnieniem przepływów średniodobowych Qśrd i maksymalnych godzinowych Qhmax, gdzie:

Qśrd - określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., poz.70):

Qśrd = n x q [dm3/d]

n - ilość mieszkańców/ korzystających/zatrudnionych itp.

q - jednostkowe zużycie wody zimnej [dm3/d]

Uwaga: otrzymaną wartość średniodobowego zapotrzebowania wody Qśrd do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy przeliczyć na [m3/d], w tym celu wyliczoną wg powyższego wzoru wartość Qdśr należy podzielić przez 1000, a następnie wstawić do wzorów poniżej. 

Qdmax - maksymalny dobowy przepływ  wody  wyliczony wg wzoru:

Qdmax = Qdśr x Nd [m3/d]

Nd - współczynnik nierównomierności dobowej wg tabeli nr 1

 

 Qhmax - przepływ maksymalny godzinowy wyliczony wg wzoru:

Qhmax = (Odmax/24) x Nh [m3/h]

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej wg tabeli nr 1

Tabela 1

 

L.p.

Zabudowa

Nd

Nh

jednostkowe zużycie *

q [dm3/d]

jednostka odniesienia

1

jednorodzinna z lokalnym źródłem ciepłej wody

1,40

2,50

80 - 100

1 mieszkaniec

2

jednorodzinna z dostawą ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

1,40

2,50

140 - 160

1 mieszkaniec

3

wielorodzinna w zależności od liczby mieszkańców:

3.1

10

1,25

2,00

200 - 250

centralna dostawa ciepłej wody/ 1 mieszkaniec

3.2

11 - 20

1,25

1,90

3.3

21 - 50

1,25

1,80

3.4

51 - 100

1,20

1,70

180 - 220

lokalne podgrzewanie wody/ 1 mieszkaniec

3.5

101 - 500

1,20

1,60

3.6

powyżej 500

1,20

1,50

4

obiekty biurowe

1,40

2,80

35,00

1 zatrudniony

5

obiekty handlowe

1,80

4,00

2,00

1m2 powierzchni

6

hale

1,20

1,70

2,00

1m2 powierzchni

7

gastronomia

1,20

1,70

25 - 400

1miejsce/1konsument

8

hotele z gastronomią

1,10

1,80

300 - 800

1 łóżko/1 korzystający

9

domy wypoczynkowe, motele, campingi

1,50

2,50

150 - 500

jedn.

10

obiekty nauki i oświaty: 

10.1

szkoły

1,40

3,20

30,00

1 uczeń

10.2

przedszkola

1,40

3,20

75,00

1 dziecko

11

kultura i sztuka:

11.1

teatry, biblioteki, domy kultury

1,50

3,00

30,00

1 korzystający

11.2

kina

1,50

3,00

24,00

1 miejsce

11.3

muzea

1,50

3,00

2,60

1 zwiedzający

12

obiekty zamieszkania zbiorowego

1,40

3,20

200,00

1 łóżko

13

szkoły

1,40

3,20

30,00

uczeń

14

przedszkola

1,40

3,20

75,00

dziecko

15

sale i hale sportowe

1,30

3,00

 66

 1 korzystający

16

pływalnie

1,30

3,00

160

1 korzystający

17

obiekty przemysłowe i produkcyjne:

17.1

zakłady pracy, w których stosowanie natrysków nie jest konieczne

 

2,00

30,00

1 pracownik

17.2

zakłady pracy, w których stosować należy natryski

1,10

 

90,00

1 pracownik

17.3

zakłady pracy, w których pracownik styka się z materiałami trującymi  lub zakaźnymi

 

5,00

120,00

1 pracownik

18

obiekty opieki zdrowotnej:

18.1

żłobki

1,25

2,50

150,00

1 dziecko

18.2

przychodnie

1,25

2,50

20,00

1 pacjent

18.3

szpitale

1,25

2,50

500 - 700

1 łóżko

18.4

szpitale wielooddziałowe

1,25

2,50

700 - 1500

1 łóżko

18.5

pogotowie ratunkowe

1,25

2,50

100,00

1 zatrudniony

18.6

apteki

1,25

2,50

100,00

1 zatrudniony

19

myjnie:

19.1

samochody osobowe

1,20 

4,00 

500,00

1 mycie mechaniczne pojazdu

19.2

samochody ciężarowe

1,20 

4,00 

800,00

1 mycie mechaniczne pojazdu

19.3

autobusy

1,2 

4,00 

1000 - 2000

1 mycie mechaniczne pojazdu

20

inne (łaźnie, sauny, szalety, pralnie, laboratoria fotograficzne, stacje kontroli samochodów

1,30

3,00

 

 

 

*wartości jednostkowego zużycia wody opracowane zostały na podstawie „Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych” wydanych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i mają jedynie charakter pomocniczy.

Dokonując obliczeń można skorzystać z kalkulatora pomocniczego dla projektanta

kalkulator przepływu maksymalnego Qhmax dla projektanta

 1. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe - Qdśr (średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków). 
 2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 Ponadto Klient może uzupełnić wniosek o fakultatywne informacje:

 1. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody oraz rozpoczęcia odprowadzania ścieków.
 2. Informację czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody.
 3. W razie konieczności przekazania dodatkowych wyjaśnień do wniosku, Klient uzupełnia pole „Dodatkowe informacje”.

Wypełniony i podpisany wniosek Klient składa zgodnie z pkt I.

 1. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują sprawdzenia czy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest kompletny i pozbawiony braków formalnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków formalnych wzywają Klienta do uzupełnienia wniosku, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni (termin 7 dni na udzielenie odpowiedzi na wezwanie ma charakter terminu instrukcyjnego; udzielenie odpowiedzi po tym terminie nie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania). Wniosek uznaje się za kompletny i pozbawiony braków formalnych w przypadku, gdy zawiera wszystkie elementy wymagane przez art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.).

Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez rozpoznania. Za datę uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu pisma do siedziby Spółki (nie dopuszcza się wyjaśnień złożonych ustnie przez Klienta). Pismo zawierające uzupełnienie braków podlega ponownej kontroli. W przypadku stwierdzenia dalszych braków powyższą procedurę ponawia się. 

 1. KATOWICKIE WODOCIĄGI - jeśli wniosek jest kompletny oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług wydają warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez Spółkę wydają odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej*. Zgodnie z dyspozycją Klienta warunki mogą być przesłane pocztą lub odebrane osobiście w Biurze Obsługi Klienta (w sytuacji drugiej - wymagane jest podanie na wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej adresu e - mail Klienta, na który ma zostać przesłana informacja o przygotowaniu tych warunków i możliwości ich odbioru w Biurze Obsługi Klienta). Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub wydają odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach. Zgodnie z art.19a ust 2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1437 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach Katowickie Wodociągi S. A. mogą przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Klienta. Do w/wym. terminów nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa. 
 2. KLIENT - zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z wypełnionym wnioskiem nr SBO/042 pn. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz prowadzenia nadzoru nad budową.

SBO/SDS/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz prowadzenia nadzoru nad budową.

Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK, ePUAP.

 1.  KLIENT - otrzymuje informację dotyczącą prowadzenia nadzoru nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez osobę uprawnioną z ramienia Katowickich Wodociągów S. A.
 2.  KLIENT - zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 3.  KLIENT - telefonicznie kontaktuje się z Katowickimi Wodociągami S.A. w celu uzgodnienia terminu odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 4.  KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego sprawdzają poprawność wykonania tego przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez Spółkę. W przypadku braku zastrzeżeń, dokonują odbioru przyłącza oraz sporządzają stosowny protokół.
 5.  KLIENT - w przypadku przejścia przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym przez prywatne parcele na protokole odbioru przyłącza oświadcza, że posiada zgody właścicieli tych nieruchomości na posadowienie urządzenia na tychże nieruchomościach.
 6.  KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a następnie Katowickie Wodociągi S. A. wykonują wcinkę do sieci wodociągowej i montują wodomierz.
 7.  KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - przesyłają na adres Klienta 1 egz. podpisanej obustronnie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 8.  KLIENT - odbiera jeden egzemplarz protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z kartami zasuw lub studni kanalizacyjnych.

 

*ODMOWA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

W sytuacji, w której przyłączenie nieruchomości do sieci Katowickich Wodociągów S.A.  nie jest możliwe, gdyż wymaga uprzedniego wybudowania urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, a budowa tych urządzeń nie jest przewidziana w obowiązującym, zatwierdzonym przez Radę Miasta wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, Katowickie Wodociągi S.A. i osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci Spółki, mogą zawrzeć na wniosek tej osoby umowę przedwstępną regulującą warunki budowy oraz zasady odpłatnego przekazania urządzeń.

 

Uwaga:

 1. Niniejsza „Instrukcja postępowania w celu przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” dotyczy wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej złożonych w Katowickich Wodociągach S. A. od dnia 19 września 2020r. 
 1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez Katowickie Wodociągi S. A. przed dniem 19 września 2020r. zachowują ważność przez okres kolejnych 2 lat.

 

 

do góry