WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://www.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/rejestracja
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestracja

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wodociagi.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rejestracji do iBOK - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania na czas istnienia
aktywnego konta w systemie iBOK. Dane zostaną natychmiast usunięte w przypadku braku
możliwości założenia konta iBOK.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować odmową realizacji zleconej usługi

** - Imię, Nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub Firma / Instytucja w przypadku osoby prawnej.
   - Kod nabywcy znajdujący się na fakturze.
   - NIP firmy, PESEL osoby prywatnej

* pola wymagane
do góry