Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

 1. KLIENT - składa do Katowickich Wodociągów S. A. wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię. Wniosek powinien zawierać:
  • dane: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres, NIP, telefon kontaktowy,
  • wykaz samochodów dowożących nieczystości ciekłe (marka samochodu, numer rejestracyjny, pojemność beczki),
  • deklarowaną ilość dostarczanych nieczystości ciekłych,
  • propozycja Oczyszczalni, do której dostarczane będą nieczystości ciekłe.

   Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.

   SBO/033 - Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych
 2. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. - dokonują sprawdzenia możliwość przyjęcia deklarowanej ilości nieczystości ciekłych.
 3. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. - informują Klienta o decyzji.

  W przypadku negatywnej odpowiedzi Klient zostaje powiadomiony o braku możliwości przyjęcia deklarowanej ilości nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny. W przypadku decyzji pozytywnej Klient powinien dostarczyć do Katowickich Wodociągów S. A. aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, tj.:
  • aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualny KRS,
  • NIP,
  • REGON,
  • zezwolenie wydane przez odpowiedni Urząd Miasta na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  • wykaz samochodów dowożących nieczystości ciekłe (marka samochodu, numer rejestracyjny, pojemność beczki).

   W/w dokumenty mogą zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.
 4. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - na podstawie złożonych dokumentów przygotowują Umowę na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z wozów asenizacyjnych oraz przygotowują identyfikator.
 5. KLIENT - za potwierdzeniem odbiera identyfikator.

  Opłata za nieczystości ciekłe dowożone wozami asenizacyjnymi
do góry